گاز آرگون

در شمار گازهای نجیب است و از این رو هیچ ترکیبی از آن به صورت طبیعی وجود ندارد.گاز آرگون در اتمسفر زمین تا حدود یک درصد وجود دارد .بیشتر این حجم آرگون 40-است که ازواپاشی پتاسیم 40-در جو بر اثر رتوهای کیهانی تولید شده است .در جهان آرگون 36-بسیار فراوانتر از آرگون 40-وجود دارد.

قبل از خرید به روزترین قیمت ها را از ما بخواهید...